WAVE!! -Let's go surfing!!- 2021

WAVE!! -Let's go surfing!!- 2021

9/10 by 1 users

Follow the story of these beach boys who learned to love the ultimate sport of surfing!

Released 2021-01-11
Runtime 24 minutes
Genre Animation
Stars Tomoaki Maeno, Yoshiki Nakajima, Takuya Sato, Yusuke Shirai, Shunichi Toki
Director Takaharu Ozaki, Kazuyuki Fudeyasu, Yomi Sarachi, Tomoko Iwasa